Hide
VGR
Vector Group Ltd
-
Payout
N/A
Div. yield
12.01x
P/E
10,45 €
Price
VHUB
Vapor Hub International Inc
-
Payout
N/A
Div. yield
-1.41x
P/E
$0.6800
Price
UVV
Universal Corporation
-
Payout
N/A
Div. yield
15.83x
P/E
54,92 €
Price
0T5
Turning Point Brands Inc
-
Payout
N/A
Div. yield
10.56x
P/E
20,80 €
Price
TOBAF
TAAT Global Alternatives Inc
-
Payout
N/A
Div. yield
-1.64x
P/E
$0.4223
Price
SWM
Swedish Match AB (publ)
-
Payout
N/A
Div. yield
31.02x
P/E
70,98 €
Price
SWM0
Swedish Match AB (publ)
-
Payout
N/A
Div. yield
26.58x
P/E
10,10 €
Price
SWMAF
Swedish Match AB (publ)
-
Payout
N/A
Div. yield
4.83x
P/E
$11.05
Price
SWMAY
Swedish Match AB (publ)
-
Payout
N/A
Div. yield
9.61x
P/E
$10.99
Price
SWMC
Swedish Match AB
2.18%
Payout
0.08%
Div. yield
27.76x
P/E
10,55 €
Price
SWMA
Swedish Match AB
22.41%
Payout
0.81%
Div. yield
27.72x
P/E
115,05 kr
Price
6969
Smoore International Holdings Ltd
44.29%
Payout
2.70%
Div. yield
16.41x
P/E
HK$10.98
Price
SMORF
Smoore International Holdings Limited
-
Payout
N/A
Div. yield
16.33x
P/E
$2.16
Price
8ZI
Scandinavian Tobacco Group AS
-
Payout
N/A
Div. yield
8.61x
P/E
16,54 €
Price
STG
Scandinavian Tobacco Group A/S
52.45%
Payout
6.01%
Div. yield
8.73x
P/E
124,80 kr.
Price
SNDVF
Scandinavian Tobacco Group A/S
-
Payout
N/A
Div. yield
10.94x
P/E
$19.49
Price
PYX
Pyxus International, Inc
-
Payout
N/A
Div. yield
$0.5950
Price
HSZ
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
-
Payout
N/A
Div. yield
13.00x
P/E
0,1040 €
Price
PHJMF
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
-
Payout
N/A
Div. yield
$0.0700
Price
GGG
PT Gudang Garam Tbk
-
Payout
N/A
Div. yield
13.44x
P/E
1,21 €
Price
GDNGY
PT Gudang Garam Tbk
-
Payout
N/A
Div. yield
$5.33
Price
GGNPF
PT Gudang Garam Tbk
-
Payout
N/A
Div. yield
5.39x
P/E
$1.59
Price
4I1
Philip Morris International Inc
-
Payout
N/A
Div. yield
17.23x
P/E
94,59 €
Price
PMI
Philip Morris International Inc
-
Payout
N/A
Div. yield
17.77x
P/E
94.00 CHF
Price
4I1
Philip Morris International Inc
84.72%
Payout
4.84%
Div. yield
17.51x
P/E
94,53 €
Price
TBK
Philip Morris CR a.s
-
Payout
N/A
Div. yield
12.62x
P/E
682,00 €
Price
PHPMF
Philip Morris CR a.s
-
Payout
N/A
Div. yield
$728.85
Price
KCIGF
Karelia Tobacco Company Inc
-
Payout
N/A
Div. yield
9.76x
P/E
$300.00
Price
JAT
Japan Tobacco Inc
0.49%
Payout
0.04%
Div. yield
12.37x
P/E
19,30 €
Price
2914
Japan Tobacco Inc
66.00%
Payout
5.30%
Div. yield
12.46x
P/E
¥2,831.50
Price
JAPAF
Japan Tobacco Inc
31.99%
Payout
3.13%
Div. yield
10.23x
P/E
$19.88
Price
JAPAY
Japan Tobacco Inc
-
Payout
N/A
Div. yield
10.39x
P/E
$10.09
Price
ITB
Imperial Brands PLC
-
Payout
N/A
Div. yield
13.01x
P/E
24,84 €
Price
IMB
Imperial Brands PLC
84.55%
Payout
6.56%
Div. yield
12.88x
P/E
£21.26
Price
ITB
Imperial Brands PLC
-
Payout
N/A
Div. yield
13.05x
P/E
24,93 €
Price
IMBBF
Imperial Brands PLC
28.59%
Payout
4.52%
Div. yield
6.32x
P/E
$25.00
Price
IMBBY
Imperial Brands PLC
16.43%
Payout
2.54%
Div. yield
6.48x
P/E
$25.63
Price
6055
China Tobacco International HK Co Ltd
14.84%
Payout
1.83%
Div. yield
8.11x
P/E
HK$9.29
Price
BATS
British American Tobacco PLC
92.45%
Payout
6.47%
Div. yield
14.28x
P/E
£33.56
Price
BMT
British American Tobacco p.l.c
-
Payout
N/A
Div. yield
14.36x
P/E
39,05 €
Price
BMTA
British American Tobacco p.l.c
119.70%
Payout
8.42%
Div. yield
14.21x
P/E
38,80 €
Price
BMT
British American Tobacco p.l.c
108.17%
Payout
7.55%
Div. yield
14.32x
P/E
39,10 €
Price
BTAFF
British American Tobacco p.l.c
19.78%
Payout
1.75%
Div. yield
11.31x
P/E
$40.48
Price
PHM7
Altria Group Inc
144.34%
Payout
8.33%
Div. yield
17.34x
P/E
43,52 €
Price
PHM7
Altria Group Inc
137.86%
Payout
7.86%
Div. yield
17.53x
P/E
43,31 €
Price
Ticker
Sector
Price
P/E
Div. yield
Payout ratio
NaN €
31.02x
-
-
-
NaN €
27.76x
0.08%
2.18%
-58.22%
NaN kr
27.72x
0.81%
22.41%
-9.39%
NaN €
12.37x
0.04%
0.49%
-4.52%
¥NaN
12.46x
5.30%
66.00%
-0.87%
NaN €
17.34x
8.33%
144.34%
2.5%
NaN €
17.53x
7.86%
137.86%
4.4%
Report issue